H? tr? online

Kinh Doanh: 024 6685 1177
D? n: 0985 809 357

H? tr? online


 • H? tr? kinh doanh

  024.6685.1177


 • H? tr? d? n

  0985.809.357

Lin k?t website

Chia s? m?ng x h?i

H? th?ng b?ng t?i

Bn gh? inox
Hình ảnh
Bn gh? inox : ???c s? d?ng r?ng ri trong t?t c? cc ngnh cng nghi?p c?ng nh? dn d?ng, ki?u...

H? th?ng b?ng t?i con l?n lng mng
Hình ảnh
S?n ph?m (thng th??ng lo?i b?ng t?i nghing v?i t??ng g?n sng) T??ng nghing l??n sng v?i cc...

H? th?ng b?ng t?i xch
Hình ảnh
?ng d?ng : B?ng t?i xch ???c s? d?ng trong nhi?u ngnh cng nghi?p, bao g?m c? t ch? bi?n th?c...

H? th?ng b?ng t?i cao su
Hình ảnh
?ng d?ng : B?ng t?i cao su ???c s? d?ng nhi?u trong ngnh cng nghi?p khai thc ti nguyn ?? t?i...

H? th?ng b?ng t?i PVC v PU
Hình ảnh
?ng D?ng : B?ng t?i PVC & PU th??ng ???c s? d?ng trong nhi?u ngnh cng nghi?p, bao g?m c? t ,...

Bn thao tc

Bn thao tc
Hình ảnh
Cc s?n ph?m bn thao tc c?a VNT ???c thi?t k? chuyn nghi?p theo yu c?u c?a khch hng . Chng ti lun h??ng t?i s? thu?n tin cho ng??i cng...

Gi k? ?? hng

Gi k? h?ng nh?
Hình ảnh
Gi K? Kho Hng H?ng Nh? l lo?i k? kho ch?a hng c kh?i l??ng nh?,m?t ?? hng nh? h?n so v?i cc lo?i k? s? d?ng pallet.Di chuy?n hng ha b?ng tay...

Gi k? h?ng n?ng
Hình ảnh
H? th?ng k? ???c thi?t k? s? d?ng trong cc kho c nhu c?u xu?t nh?p lin t?c, th?i gian l?u tr? hng ha ng?n ho?c l?u tr? nhi?u ch?ng lo?i s?n ph?m...

Gi k? trung t?i
Hình ảnh
K? CNG NGHI?P ?? t?n d?ng ???c kho?ng khng gian c?a nh kho ho?c n?i s?n xu?t. H? th?ng sn k? cng nghi?pVNT l l?a ch?n thch h?p ?? l?p ??t...

K? ?ng thp b?c nh?a & ?ng inox
Hình ảnh
K? ?NG THP B?C NH?A & KH?P N?I : l h? th?ng k? ?a n?ng s?n xu?t t? nguyn li?u thp & nh?a ABS tiu chu?n . ???c thi?t k? ?? s? d?ng cho b?t k?...

Pallet

Pallet x?p ch?ng
Hình ảnh
Pallet (cn ???c g?i t?m k hng) l m?t k?t c?u b?ng ph?ng ?? t?i hng ha s? d?ng chung v?i k? kho hng ?? l?u tr? ho?c ???c nng chuy?n b?i xe...

Pallet g?
Hình ảnh
Pallet g? Ngy nay v?i s? c m?t c?a m?i lo?i hng ha trn th? tr??ng, n ???c thng th??ng trn kh?p th? gi?i, vi?c v?n chuy?n hng ha t? khu v?c...

Pallet s?t
Hình ảnh
Pallet S?t Nh?a ?? s?n xu?t pallet l s?t mu v?i cng ngh? s?n xu?t v quy trnh ph?c t?p pallet ???c s?n xu?t theo quy trnh khp kn ? cho ra l...

Thứ sáu, 07 Tháng 6 2013 03:10

H? th?ng b?ng t?i con l?n lng mng S?n ph?m (thng th??ng lo?i b?ng t?i nghing v?i t??ng g?n sng) T??ng nghing l??n sng v?i cc b?ng t?n c? s?, x??ng s??n, c? honh 3 ph?n. ?o b?c t??ng ?? ng?n ch?n cc v?t li?u t? tr??t tc d?ng phn tn. ??i v?i cc kho?ng tr?ng, vo m?t t?p tin thi?t k? c?nh l??n sng; l c? honh vai tr c?a ti li?u h? tr?, ?? ??t ???c m?t gc ?? truy?n d?n l?n, vi?c s? d?ng cc lo?i-T8 TC lo?i. T?p c?nh c? honh v cc ph??ng php tr? b?nh th? hai ???c s? d?ng v?i cc k?t n?i c? s?-ban nh?c, m?t s?c m?nh lin k?t cao

H? th?ng b?ng t?i con l?n lng mng

S?n ph?m (thng th??ng lo?i b?ng t?i nghing v?i t??ng g?n sng) T??ng nghing l??n sng v?i cc b?ng t?n c? s?, x??ng s??n, c? honh 3 ph?n. ?o b?c t??ng ?? ng?n ch?n cc v?t li?u t? tr??t tc d?ng phn tn. ??i v?i cc kho?ng tr?ng, vo m?t t?p tin thi?t k? c?nh l??n sng; l c? honh vai tr c?a ti li?u h? tr?, ?? ??t ???c m?t gc ?? truy?n d?n l?n, vi?c s? d?ng cc lo?i-T8 TC lo?i. T?p c?nh c? honh v cc ph??ng php tr? b?nh th? hai ???c s? d?ng v?i cc k?t n?i c? s?-ban nh?c, m?t s?c m?nh lin k?t cao

Cc tnh n?ng h? th?ng b?ng t?i con l?n(t?ng h?p lo?i b?ng t?i nghing v?i t??ng g?n sng):

? Vi?c t?ng gc ?? truy?n (30 ??n 90 ??)

? Kch th??c nh?, t ??u t?

? Thng qua, v t?ng c??ng m?c ?? cao cao h?n

? Nghing t? ngang (hay d?c) ?? chuy?n ti?p sun s?

? Thch h?p cho vi?c v?n chuy?n d? dng phn tn b?t, d?ng h?t, kh?i nh?,dn v v?t li?u gi?ng nh? ch?t l?ng

? Tiu th? n?ng l??ng th?p, k?t c?u ??n gi?n, b?ng dnh, ?? b?n cao, tu?ith? lu di.

Phn Lo?i h? th?ng b?ng t?i con l?n lng mng:

Theo bao g?m ti s?n ???c chia thnh lo?i th??ng, lo?i nhi?t, ?nh l?a, lo?il?nh, lo?i axit, lo?i d?u.

Cc ??c ?i?m k? thu?t h? th?ng b?ng t?i con l?n lng mng:

? V?i v?t li?u c?t li: CC-56, NN100, NN150, NN200, NN300, NN400

? B?ng thng: 100mm-2200mm

? 2-10 l?p v?i

? Nh?a bao g?m: M?t :1.5-8mm, khng ph?i ??i m?t: 0mm-4.5mmTin cũ hơn:
 

H? tr? online

Kinh Doanh: 024 6685 1177
D? n: 0985 809 357

H? tr? online


 • H? tr? kinh doanh

  024.6685.1177


 • H? tr? d? n

  0985.809.357

Lin k?t website

Chia s? m?ng x h?i

H? th?ng b?ng t?i

Bn gh? inox
Hình ảnh
Bn gh? inox : ???c s? d?ng r?ng ri trong t?t c? cc ngnh cng nghi?p c?ng nh? dn d?ng, ki?u...

H? th?ng b?ng t?i con l?n lng mng
Hình ảnh
S?n ph?m (thng th??ng lo?i b?ng t?i nghing v?i t??ng g?n sng) T??ng nghing l??n sng v?i cc...

H? th?ng b?ng t?i xch
Hình ảnh
?ng d?ng : B?ng t?i xch ???c s? d?ng trong nhi?u ngnh cng nghi?p, bao g?m c? t ch? bi?n th?c...

H? th?ng b?ng t?i cao su
Hình ảnh
?ng d?ng : B?ng t?i cao su ???c s? d?ng nhi?u trong ngnh cng nghi?p khai thc ti nguyn ?? t?i...

H? th?ng b?ng t?i PVC v PU
Hình ảnh
?ng D?ng : B?ng t?i PVC & PU th??ng ???c s? d?ng trong nhi?u ngnh cng nghi?p, bao g?m c? t ,...

Bn thao tc

Bn thao tc
Hình ảnh
Cc s?n ph?m bn thao tc c?a VNT ???c thi?t k? chuyn nghi?p theo yu c?u c?a khch hng . Chng ti lun h??ng t?i s? thu?n tin cho ng??i cng...

Gi k? ?? hng

Gi k? h?ng nh?
Hình ảnh
Gi K? Kho Hng H?ng Nh? l lo?i k? kho ch?a hng c kh?i l??ng nh?,m?t ?? hng nh? h?n so v?i cc lo?i k? s? d?ng pallet.Di chuy?n hng ha b?ng tay...

Gi k? h?ng n?ng
Hình ảnh
H? th?ng k? ???c thi?t k? s? d?ng trong cc kho c nhu c?u xu?t nh?p lin t?c, th?i gian l?u tr? hng ha ng?n ho?c l?u tr? nhi?u ch?ng lo?i s?n ph?m...

Gi k? trung t?i
Hình ảnh
K? CNG NGHI?P ?? t?n d?ng ???c kho?ng khng gian c?a nh kho ho?c n?i s?n xu?t. H? th?ng sn k? cng nghi?pVNT l l?a ch?n thch h?p ?? l?p ??t...

K? ?ng thp b?c nh?a & ?ng inox
Hình ảnh
K? ?NG THP B?C NH?A & KH?P N?I : l h? th?ng k? ?a n?ng s?n xu?t t? nguyn li?u thp & nh?a ABS tiu chu?n . ???c thi?t k? ?? s? d?ng cho b?t k?...

Pallet

Pallet x?p ch?ng
Hình ảnh
Pallet (cn ???c g?i t?m k hng) l m?t k?t c?u b?ng ph?ng ?? t?i hng ha s? d?ng chung v?i k? kho hng ?? l?u tr? ho?c ???c nng chuy?n b?i xe...

Pallet g?
Hình ảnh
Pallet g? Ngy nay v?i s? c m?t c?a m?i lo?i hng ha trn th? tr??ng, n ???c thng th??ng trn kh?p th? gi?i, vi?c v?n chuy?n hng ha t? khu v?c...

Pallet s?t
Hình ảnh
Pallet S?t Nh?a ?? s?n xu?t pallet l s?t mu v?i cng ngh? s?n xu?t v quy trnh ph?c t?p pallet ???c s?n xu?t theo quy trnh khp kn ? cho ra l...